Ajuntament de Manresa
Esdeveniment seleccionat

CURS en línia: REVIT MEP-HVAC (MECÀNICA I CLIMATITZACIÓ) - EN LÍNIA

Comparteix aquest acte a les xarxes socials

Data i hora: Els dilluns i dijous de l'1 d'octubre al 26 d'octubre de 2020, de 16 a 20 h. La durada del curs és de 28 hores.

Objectius del curs:
L'objectiu del curs MEP-HVAC d'Autodesk REVIT, té com a principal fita el domini, a escala teòrica i pràctica, de la subdisciplina MECÀNICA I CLIMATITZACIÓ. El curs ha estat dissenyat per tal que l'alumne adquireixi els coneixements de la metodologia i l'ús d'eines que li permetran definir i modelar un projecte referit a aquest sistema d'instal-lacions en un entorn tridimensional.
Els alumnes podran crear, editar i modelar els elements i famílies que formen part d'un l'edifici, sabent calcular, analitzar i generar la documentació específica d'un projecte HVAC.

Dirigit a:
Aquest curs està destinat a persones que tenen coneixements en el disseny d'instal-lacions i formació de REVIT bàsic.


El mateix dia de l'inici del curs s'informarà per correu electrònic de la metodologia a utilitzar i enllaç corresponent per a realitzar la connexió.


Professor: José Manuel Caracena Balbuena, Ingeniero de Grado e Ingeniero Técnico Industrial. Perito Judicial Administración Justicia Comunidad Valenciana. Técnico Superior Prevención Riesgos Laborales, 3 especialidades.


Inscripció: Al web www.cetim.cat, a la secretaria del Col·legi, al telèfon 938725762 o bé a l'a/e formacio@cetim.cat


Programa:
1. Conceptos Generales

 • 1.1 La Directiva 2006/42/CE
 • 1.2 Transposición a la normativa española, RD 1644/2008
 • 1.3 Requisitos de Seguridad y Salud
 • 1.4 Responsabilidades legales: fabricante, personal cualificado que realiza expediente, cliente,...
 • 1.5 Aplicación del RD 1215/1997 en el marcado CE maquinaría

2. Marcado CE en máquinas

 • 2.1 Definiciones y ámbito de aplicación
 • 2.2 Procedimientos de evaluación de conformidad. Art.12
 • 2.3 Afectaciones de otras Directivas Europeas "Aparatos a presión, electricidad, soldadura, neumática, hidráulica,... Norrmas UNE armonizadas, normas UNE,.."
 • 2.4 Análisis diferentes dispositivos y medios de seguridad a aplicar
 • 2.5 Justificación elección de los dispositivos y medios seguridad que se van a aplicar
 • 2.6 Evaluación de riesgos
 • 2.7 Expediente técnico construcción. Anexo VII.A
 • 2.8 Pruebas a realizar: resistencia mecánica-estructural (estáticas y/o dinámicas), eléctricas, neumáticas, hidráulicas,...
 • 2.9 Declaración de conformidad CE. Anexo II.A
 • 2.10 Chapas informativas: placa característica con marcado CE, datos generales, troquelado....
 • 2.11 Señalización de riesgos no evitables... "atrapamiento, electrocución,...". Según RD 485/1997
 • 2.12 Manual de instrucciones de uso y mantenimiento Incluido: instalación, transporte, manutención, almacenamiento, puesta fuera de servicio, características de herramientas y útiles que se puedan acoplar,...

3. Directivas aplicables de "nuevo enfoque"

 • 3.1 Aplicación obligatoria directivas de "nuevo enfoque"
 • 3.2 Directiva 2004/108/CE, "compatibilidad electromagnética"
 • 3.3 Directiva 2006/95/CE, "material eléctrico, baja tensión"
 • 3.4 Directiva 1997/23/CE "equipos a presión"
 • 3.5 Tipos de justificaciones y pruebas a incluir en los expedientes técnicos

4. Normas armonizadas de aplicación

 • 4.1 Aplicación de "normas armonizadas"
 • 4.2 Normas UNE, EN, ISO, DIN, BS, .......
 • 4.3 Norma armonizada principal. UNE EN ISO 12100:2012 "Seguridad de las máquinas"

5. Otras normas y reglamentación aplicable

 • 5.1 Normas, UNE, EN aplicables directamente "no armonizadas"
 • 5.2 Reglamentación nacional aplicable
 • 5.3 Real Decreto 842/2002 "Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión"

6. Máquinas encuadradas en el "Anexo IV"

 • 6.1 Anexo IV, listado de máquinas y equipos que se le aplica
 • 6.2 Procedimientos evaluación de la conformidad
 • 6.3 Real Decreto 842/2002 "Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión"

7. Ejemplo práctico aplicado a una máquina

 • 7.1 Proceso a seguir hasta conseguir la comercialización y puesta en servicio de la "maquina"

8. Marcado CE en cuasi-máquinas

 • 8.1 Definiciones y ámbito de aplicación
 • 8.2 Procedimientos de evaluación de conformidad. Art.13
 • 8.3 Análisis diferentes dispositivos y medios de seguridad a aplicar
 • 8.4 Justificación elección de los dispositivos y medios seguridad que se van a aplicar
 • 8.5 Evaluación de riesgos
 • 8.6 Expediente técnico construcción (documentación técnica). Anexo VII.B
 • 8.7 Pruebas a realizar: resistencia mecánica-estructural (estáticas y/o dinámicas), eléctricas, neumáticas, hidráulicas,...
 • 8.8 Declaración de incorporación CE. Anexo II.B
 • 8.9 Chapas informativas: placa característica con marcado CE, datos generales, troquelado....
 • 8.10 Señalización de riesgos no evitables... "atrapamiento, electrocución,...". Según RD 485/1997
 • 8.11 Manual de instrucciones de montaje. Anexo VI Incluido: instalación, transporte, manutención, almacenamiento, puesta fuera de servicio, características de herramientas y útiles que se puedan acoplar,...

9. Ejemplo práctico aplicado a una cuasi-máquina

 • 9.1 Proceso a seguir hasta conseguir la comercialización y puesta en servicio de la "cuasi-maquina"

10. Requisitos esenciales de seguridad y salud

 • 10.1 Anexo I. Análisis de los requisitos esenciales de seguridad y salud
 • 10.2 Requisitos y su trazabilidad con las norma UNE-EN

11. Marcado CE de conjunto

 • 11.1 Diferencias con respecto al marcado CE de una sola máquina. Art.2.apdo.A. 3º
 • 11.2 Análisis global de los riesgos colectivos producidos por el conjunto
 • 11.3 Expediente técnico construcción del conjunto
 • 11.4 Manual de instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto
 • 11.5 Declaración CE del conjunto

12. Ejemplo práctico aplicado al conjunto de máquinas

 • 12.1 Proceso a seguir hasta conseguir la comercialización y puesta en servicio del "conjunto de máquinas"
 • 12.2 Proceso a seguir hasta conseguir la comercialización y puesta en servicio del "conjunto de cuasi-máquinas"

13. Adecuación equipos de trabajo

 • 13.1 Conceptos generales del Real Decreto 1215/1997
 • 13.2 Diferencias con el Real Decreto 1644/2008
 • 13.3 Certificados de adecuación, bases para su realización
 • 13.4 Anexo 1. Disposiciones relativas a las características propias de los equipos de trabajo.
 • 13.5 Anexo 2. Disposiciones aplicables a la utilización de los equipos de trabajo.

Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col-legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el Departament de Formació del CETIM i t'informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció del curs s'ha de fer almenys una setmana abans de l'inici.

Lloc
En línia
Dates
Del 01/10/2020 16:00 al 26/10/2020 20:00
Etiquetes
Formació